"Папа, мама и я - спортивная семья"

  • Жүктеулер: 0
  • Көрсетілім: 486
  • Сыныптан тыс жұмыс
  • 28/Ноя/2016

Жарияланған материалдың жеке номері: 20260


Материал тегін жариялап, сертификат алу

Спорттыксайысы:«Әкем, анамжәне мен отбасылық сайыс»
Спортивная игра:«Папа, мама и я – спортивная семья»

Мақсаты: Оқушылардың эстафеталық ойынға деген қызығушылығын арттыру. Оқушыларды салауатты өмір салтына тәрбиелеу және салауатты өмір салтын насихаттау. Күш, жылдамдық, ептілікқасиеттеріндамыту.
Цели: прививать интерес к подвижным играм, прививать детям основы здорового образа жизни, способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья. Развивать силу, смекалку и ловкость.

Көрнекіліктер:
-Денешынықтыру залы тақырыпқасайсалтанаттыбезендірілген.
- оформление спортивного зала плакатами, шарами.
Барысы:
Уа, халқымназараударденсаулыққа! Өмірдебақыттысыңденіңсау да. ДенсаулықтатереңбақытдегенсөздіҚұрайтпағанұлы Абай данамыз да
1. Жүргізуші: Құрметті ұстаздар, тәрбиешілер, оқушылар мен қонақтар! «Әкем, анамжэне мен» атты спорттық сайысқа қош келдіңіздер. Тэрбиеотбасынанабасталады. Әротбасындаәке, анажэне бала болады. Біздіңинтернаттаэкеорнындаағайлар, анаорнындатәрбиешіапайлар. Тэлімтэрбиеотбасынанбастауалса, денісауұрпақ-ұлтболашағыболыпесептеледі. Әротбасындаата-ана -шаңырақтыңнегізгііргетасыболыпесептелінеді. Сондықтан бала өміріндесалауаттыөмірсалтынқалыптастырудаэке мен ананыңрөліорасанзор. Спорттықсайысымыздыңбастымақсаты-отбасымүшелерініңденсаулыгыныңжақсаруы, салауаттыөмірсалтынұстану.
2. Жүргізуші: Добрый день, дорогие дети, уважаемые гости. Мы рады что отложив все дела, вы пришли на наш спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»
Дом, в котором мы живем,
Самый лучший в мире дом.
Память добрую о нем
Мы всю жизнь в сердцах несем
Пусть тепло и добрый свет
Будут в нем на тысячу лет!
Наш интернат-это болыпая, дружная семья, в которой мы — воспитатели играем роль родителей (пап и мам). А наши учащиеся - это наши дети, мы переживаем за их успехи и неудачи, помогаем, учим жить дружбе. И поэтому, сегодня мы продемонстрируем вам какая наша дружная и сплоченная семья. »
1-жүргізуші:Бүгінгібіздіңсайысымызга 2-топ қатысады. Әр топ жеңісмәресінежетуүшінбірнешекезеңнентұратынкедергілергетөтепберуітиіс. Жарсықа қатынасатындарды шақырамыз
ӘртаңдыбақытпененатырамызӨнерді ой көгіндебақылаңыз, СайысқақатысуғаендіортағаҮлгілі де өнегелі, жылдам да шапшаңОтбасыларымызды шақырамыз.
1. «Денсаулық» тобы
2. «Шымыр» тобы
1-жүргізушы:
Әділқазыбереді, Өздеріңесыйлықты. БізгеайтыпбередіКімөнерлі, кіммықты!
Сайыстыбастамасбұрын, сайысымызгаэділ бага беретінэділқазыларалқасыментаныстырыпотейін.
1. Мектеп директоры Абдрахманов Б.Б.
2. Мектепдиректорыныңтэрбиеісі-жоніндегіорынбасарыЕсенбаева С.Т.
3. ДенешынықтырупэнініңмұғаліміАльмуханов Е.К. Спорттықсайысымыз 5-балдық жүйемен бағаланады.

Сайыстың бағдарламасында
1.Таныстыру
2.«Отты айдаһар» сайысы
3.«Хоккей» эстафетасы
4.«Әке жүргізуші» сайысы
5.«Бәріміз бірімізүшін,
Бірімізбәрімізүшін» сайысы
6.«Көңілді доп» сайысы
7.«Түнгі атқыштар» сайысы
8.«Кіржуу» сайысы
9.«Көңілді дельфин» сайысы
10. «Мергендер» сайысы
11. «Жуан жүдырық» сайысы
12. Біз тату отбасымыз
13 «Кім шапшаң?» сайысы
Әркезеңненкейінэділ-қазыларозбағаларынберіпотырады. Қүттықтаусөзмектеп директоры Абдрахманов Б.Б. беріледі. Қүрметтісайыскерлер! Сіздергесэт-сапар! Сайысымыздыбастаймыз.
1 .Өнерқуыпотбасыөтердейміз, Бірбасынаөнеріжетердейміз. Сайысқакелгентоптаркезектесіп .Таныстырыпөздерінкетердейміз 1. Таныстырукезеңі
«Денсаулыц» тобы:Денсаулықзор - байлық
«Шымыр» тобы:Шынықсаңшымыр боларсың
2. Жүргізуші: Следующий конкурс называются «Змей - Горыныч»
(папа с обручем только голова бежит до стойки и обратно, забирает маму и так
всех участников команд)
1. Жүргізуші: «Хоккей» сайысы
З.Ойынныңшарты: хоккей таяғымендоптытекшелерарасынанөткізіп, кері қайтады. Топ мүшелерісайыстыжалғастырады.
2. Жүргізуші: «Папа водитель» (папы на скейтбордах должны проехать между кеглями до стойки и обратно)
1. Жүргізуші:Шынықсаңшымырболасың, Сауығыпайдай толасың. Спорттысерікетебіл, Жақсыазаматболасың. Келесі 5 сайысымыз «Бәрімізбірімізүшін,
Бірімізбәрімізүшін»
Ойынныңшарты: Әкесі мен анасышаңғытебеді, балаларкеңгурудобыменсекіреді. Кімжылдам, эрібіріншікеледі, сол топ жеңіскежетеді.
1. Жүргізуші: Рахмет.
Өте жақсы. Ойнайық, ойнайық та ойлайық!
Қатарданарттақалыпқоймайық,
Белсендіболайықортада,
Уақыттытектен - тек жоймайық!
Олайболсакелесі 6- сайысымыз «Көңілдідоп»сайысы
Ойынныңшарты: теннис ракетасыменшардысоғыпапарып, керіқайтуыкерек.
2. Жүргізуші: 7. «Ночные снайперы» (участвует папы)
Папы в касках на голове, с завязанными глазами, с поварешкой в руке, ползут на четвереньках.При этом они стучат поварешкой по полу, в поисках клада. Клад находится под кастрюлей в ңентре круга. (Предварительно на линии старта папа, стоя на четвереньках, вращается вокруг себя, пока все считают до пяти). ,
Побеждает та команда, чей папа первым ударит по кастрюле.
2. Жүргізуші: 8. «Большая стирка»
Мамы со скакалкой должны добежать до стойки, развесить белье и обратно, а чтобы снять нужно доскакать на мяче снять белье и обратно также.
1. Жүргізуші: 9.«Көңілді дельфин» сайысыбалаларғаарналған. Ойынныңшарты: обруч арқылыөту
2. Жүргізуші: 10. «Меткий стрелок»
Каждый участник должен сбить мишень (шарик) дартсом.
1. Жүргізуші: Келесі 11-сайысымыз «Жуан жұдырық»
Сайыстыңшартынасәйкесәр топ мүшелеріқолдарыңдағыалыпқолғаппен 10 шардыбіробручтанкелесіобручқажинаукерек.
2. Жүргізуші:12. «Семейная» (начинает первый ребенок)
Бежать до стойки и обратно, затем папа сажает ребенка на плечи и бежит с ним до стойки и обратно, затем родителей сажают ребенка на скрещенные вместо руки и бегут до стойки и обратно.
2. Жүргізуші:13. «Самые ловкие» перетягивают канат и при этом собрать фрукты побеждает та команда, кто соберет быстрее.
2. Жүргізуші: Пока жюри подводить итоги перед вами выступить танңевальная группа девочек.
1. Жүргізуші:
Жарысзаңыежелден
Жеңімпазды анықтау
Жеңімпаз болу шартысол
Еңбектену, жалықпау.
Біреуозсасайыста,
Біреуарттақалады.
Бұлсайыстаренжімей
Тараса бізгежарады-
Демекшісайысымыздыңшарттарыбойынша қорытынды шығарыпжеңімпаздыанықгап, марапаттаусөзәділқазыларғаберіледі. (Әділқазыларалқасымарапаттаурәсімінөткізеді)
2. Жүргізуші:
-Пусть все это только игра,
Но что сказать мы хотели?
Великое чудо-семья!
Храните ее, берегите ее!
Нет в жизни важнее цели!
-До свидания, до новых встреч!
1-жүргізуші:
Бізқазақпыз, »
Ел үшінатқамінген.
Жаныпжатқанлапылдапотқакірген,
Бой тұмарғып ар-ожданқазынасын,
Отбасылар ел қамынсақтап жүрген
Еліміздіңболашағыденісауазаматтардыңқолыңда. Денсаулықтыңкепілі- салауаттылық. Салауаттыомірсалтынсақтап, болашағымызды сәулендірейік. Белсенділіктанытып, тамашалағандарыңызүшінкөп-көпрахмет!Жақсылықта, амандықта жүздескенше! Тәрбие.орг сайтынан "Папа, мама и я - спортивная семья" Сыныптан тыс жұмыс материалды тегін жүктеп сабақ барысында қолдануға рұқсат етіледі. Жарияланған материалға tarbie.org сайтының әкімшілігі жауапты емес

Авторы: Урашева Татьяна Кисметовна

БҚО, Орал қаласы Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернаты Тәрбиеші

Пікірлер: 0

avatar